Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. CVRD Fashion B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVRD Fashion B.V., die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met CVRD Fashion B.V.;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door CVRD Fashion B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de Overeenkomst:
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Producten: de Producten die op de Website worden geadverteerd;
7. Dag: kalenderdag
8. Website: www.cvrdcollection.com


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
CVRD Fashion B.V.
Singel 542
1017 AZ Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20-8461581 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
E-mailadres: contact@cvrd-fashion.com
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63324997.
Btw-identificatienummer: NL855187153B01.


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CVRD Fashion B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CVRD Fashion B.V. en de Consument.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CVRD Fashion B.V. niet;
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering;
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
f) het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De Consument kan bij CVRD Fashion B.V. een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.cvrdcollection.com volledig in te vullen.
2. CVRD Fashion B.V. zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door CVRD Fashion B.V. in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
3. De Overeenkomst komt tot stand nadat CVRD Fashion B.V. de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door CVRD Fashion B.V. is verzonden.
4. CVRD Fashion B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat CVRD Fashion B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan CVRD Fashion B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van Producten
1. De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan CVRD Fashion B.V. retourneren, conform de door CVRD Fashion B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal CVRD Fashion B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door CVRD Fashion B.V. alleen worden uitgesloten indien de CVRD Fashion B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
a) die door CVRD Fashion B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 9 - De prijs
1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CVRD Fashion B.V.
2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
CVRD Fashion B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. CVRD Fashion B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan CVRD Fashion B.V. kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan CVRD Fashion B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is CVRD Fashion B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan CVRD Fashion B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
3. CVRD Fashion B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. De door CVRD Fashion B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CVRD Fashion B.V. het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan CVRD Fashion B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij CVRD Fashion B.V..


Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan CVRD Fashion B.V. voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website.
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CVRD Fashion B.V. te melden.
3. Indien de Consument met enige betaling in gebreke is, is CVRD Fashion B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door CVRD Fashion B.V.


Artikel 13 - Klachtenregeling
1. CVRD Fashion B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen.
3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen 14 Dagen tijd aan CVRD Fashion B.V. heeft gemeld.
4. Bij CVRD Fashion B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 14 - Veiligheid en Privacy
1. Indien de Consument Producten koopt van CVRD Fashion B.V. mag CVRD Fashion B.V. de Consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van CVRD Fashion B.V. meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar contact@cvrd-fashion.com of kan gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
2. Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van CVRD Fashion B.V. van toepassing. Deze zijn te vinden onder 'Privacy Policy' op de Website.


Artikel 15 - Diversen
1. Wanneer door CVRD Fashion B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CVRD Fashion B.V. deze algemene voorwaarden soepel toepast.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met CVRD Fashion B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CVRD Fashion B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. CVRD Fashion B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.